Borçların yapılandırılmasına ilişkin teklif Meclis’te: Şirketlere deprem vergisi geliyor

Endüstriyel Dekorasyon Mar 08, 2023 Yorum Yok

TBMM genel Şurasında, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Kimi Alacakların Yine Yapılandırılması ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi’nin 12 unsurdan oluşan birinci kısmı kabul edildi.

Teklifle, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Toplumsal Emniyet Kurumu (SGK), Vilayet Özel yönetimleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Uyum Başkanlığı (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı sunuluyor.

Alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi temel alınırken, vergiler, vergi cezaları, idari ve isimli Nakit cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve Kuruluş karşılığı, işsizlik sigortası primi, toplumsal Emniyet dayanak primi ile bu alacaklara ait her türlü faiz, artırım, gecikme artırımı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası üzere feri alacaklar kapsama iç ediliyor.

Bu yönetimlerin Amme Alacaklarının Tahsil Metodu Hakkında kanun kapsamında takip ve Tahsil edilen öbür alacakları ile belediyelerin, su, atık su ve sert atık üzere alacakları da düzenleme kapsamında yer alıyor.

Teklifle ayrıyeten işletmede var olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanına ait düzenlemeye gidiliyor.

Düzenleme kapsamında kullanılacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31 Aralık 2004’e kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak 2005’ten itibaren Müstahsil fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak 2014’ten itibaren Yurt içi Müstahsil fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1 Kasım 2016’dan itibaren aylık yüzde 0,75 oranını Anlatım edecek.

ÇOK SAYIDA ALACAK YAPILANDIRILACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Vilayet Özel yönetimleri, belediyeler ve YİKOB Tahsil dairelerince takip edilen mutlaklaşmış amme alacakları ve belediyelerin ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon yönetimlerinin katılaşmış kimi alacaklarından düzenlemenin yayımı tarihi prestijiyle vadesi geldiği halde ödenmemiş yahut ödeme müddeti şimdi geçmemiş bulunan vergiler ve vergi cezaları, idari Nakit cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil Tarzı Hakkında Kanun’a nazaran takip edilen alacaklar, gümrük vergileri ve idari Nakit cezaları ile bu alacaklara ait her türlü faiz, artırım, gecikme artırımı, gecikme faizi, gecikme cezası üzere fer’i alacaklar yapılandırılacak.

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden alacaklar da katılaşmış alacak olarak yapılandırılacak.

MTV’DE FENNİ MUAYENE İZNİ

Her bir taşıt için ödenecek olan MTV, taşıta ait idari Nakit cezaları ile geçiş fiyatının en az yüzde 10’unun ödenmesi koşuluyla taksit ödeme mühletince fenni muayeneye müsaade verilecek.

Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve alkollü içkilerin üreticileri ve ithalatçılarının, eserlerinde kullanmaları gereken Özel etiket ve işaretleri kullanabilmeleri için yapılandırılan ve vadesi 1 Mart 2016’dan sonra gelen özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yer Meydan eserlere ait Özel tüketim vergisi ve vadesi 1 Ekim 2020’den sonra gelen katma değer vergisi ile bu vergilere ilişkin beyannameden doğan damga vergisinin tamamının ödenmesi koşulu getiriliyor.

Belediyelerin su, atık su ve sert atık fiyatları ile sunduğu kimi hizmetlerden kaynaklanan fiyat alacakları ile aldığı birtakım hisseler ile büyükşehir belediyelerinin sert atık fiyatları ile su ve kanalizasyon yönetimlerinin su ve atık su bedeli ile harcamalara katılma hissesi alacakları ve YİKOB’ların alacakları yapılandırılacak.

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerden, öteki koşulların yanı Dizi dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları koşulu aranacak.

Söz konusu kurumların katılaşmamış yahut dava safhasında bulunan amme alacakları da teklifin kapsamında yer alıyor. Buna nazaran, düzenlemenin yayımı tarihi prestijiyle birinci derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış yahut dava açma müddeti şimdi geçmemiş olan ikmalen, re’sen yahut idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ait tahakkuklar, istinaf yahut temyiz mühletleri geçmemiş ya da istinaf/itiraz yahut temyiz yoluna başvurulmuş yahut karar düzeltme talep müddeti geçmemiş yahut karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan ikmalen, re’sen yahut idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ait tahakkuklar da yapılandırılacak.

Teklifle yalnızca vergi cezaları/gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari Nakit cezalarına ait olarak dava açılmış olması halinde ödenecek meblağlar, düzenleme kapsamındaki idari Nakit cezalarından ihtilaflı olanlar ile ecrimisillerden ihtilaflı olanların yapılandırılması da düzenleniyor.

Düzenlemenin yayımı tarihinden Evvel başlanıldığı halde tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir süreçlerine devam edilecek. Bu süreçlerin tamamlanmasından sonra, tarh edilen vergilerin yapılandırılması ve düzenlemeden yararlanma, ihbarname bildirimine bağlı müracaat ve ödeme müddetleri belirlenerek kurala bağlanıyor.

Buna nazaran, düzenlemenin kapsadığı periyotlara ait iştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezalarında, cezaya muhatap olanların, cezanın yüzde 25’ini belirtilen mühlet ve halde ödemeleri halinde cezanın kalan yüzde 75’inin tahsilinden vazgeçilecek.

Düzenlemenin kapsadığı periyotlara ait, yayımı tarihinden Evvel pişmanlık talebiyle yahut izaha Davet kapsamında verilip, ödeme tarafından kuralların ihlal edildiği beyannameler ile resen verilen beyannameler için kesilen ve düzenlemenin yayımı tarihi prestijiyle bildirim edilmemiş vergi cezaları hakkında da bu kararlar uygulanacak.

Düzenlemenin yayımı tarihinden Evvel tamamlandığı halde bu tarihte yahut bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komitesi kararları ve vergi inceleme raporları üzerine Gerekli tarh ve bildirim süreçleri yapılması ve belirlenen meblağın, belirtilen müddet içinde ödenmesi kaidesiyle teklifin kararlarından yararlanılabilecek.

Bu düzenleme kararlarından yararlanacak mükellefler, Vergi Metot Kanunu’ndaki uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma, vergi cezalarında indirim, Gümrük Kanunu’nun uzlaşma, Kabahatler Kanunu’nun peşin ödeme indirimi ile Devlet İhale Kanunu’ndaki indirim kararlarından yararlanamayacak.

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI DA DÜZENLENİYOR

Teklifte matrah ve vergi artırımı da düzenleniyor. Mükelleflerce Türlü sebeplerle eksik beyan edilmiş yahut beyan dışı bırakılmış geçmiş Yıl gelirlerinin belirli Oran ve meblağlar dahilinde beyan edilmesi sağlanıyor. Bu formda beyan edilecek gelirlere uygulanacak Oran ve meblağların tespitinde ekonomik gelişmelere Enlem olarak tespit edilen matrahlar temel alınıyor.

Buna nazaran, mükellefler, Vergi Yol Kanunu’nda yer Meydan vergi cezaları ve gecikme faizlerine muhatap olmadan vergilerini ödeyebilecek. Artırımda bulunulan vergiler ve devirler için artırılan vergilerin ödenmesi koşuluyla vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak.

Matrah artırımında bulunan mükelleflerin beyan edecekleri ve üzerinden vergi hesaplanacak matrahlar için taban meblağlar belirleniyor, daha Evvel ziyan beyan edilmiş olması yahut indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması yahut hiç beyanname verilmemiş veya ilgili yıllarda faaliyette bulunulmuş yahut gelir elde edilmiş olsa da bu faaliyetlerin ve gelirlerin vergi dairesinin bilgisi dışında bırakılmış olması nedeniyle matrah bulunmaması halleriyle mükellefler tarafından beyan edilen matrahlara uygulanan oranlar sonucu bulunan matrahlara alt Hudut getiriliyor.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin artırımda bulundukları kurumlar vergisi matrahlarının yanı Dizi ilgili kanuna nazaran vergi tevkifatına tabi olan yarar ve iratları üzerinden tevkif edilen vergileri artırmaları kaidesi getiriliyor.

Gelir (stopaj) vergisi ve kurumlar (stopaj) vergisine ait vergi ve matrah artırımı kararları düzenleniyor. Bundan faydalanan mükellefler nezdinde, artırımda bulunulan vergiyi ödemeyi kabul ettikleri vergilendirme devirleri ile ilgili olarak artırıma husus ödemeler münasebetiyle gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak. Gelir ve kurumlar vergisi kanunları uyarınca kar dağıtımına yahut anne merkeze aktarılan fiyata bağlı ödemeler üzerinden yapılması gereken vergi tevkifatı kararlarına istinaden düzenleme kapsamında matrahlarını artıranların, kurumlar vergisi istikametinden de matrah artırımında bulunmaları gerekecek.

Katma değer vergisi mükellefleri, vergi artırımında bulunmaları ve ödemeleri halinde, artırımda bulundukları periyotlar için haklarında KDV istikametinden vergi incelemesi ve tarhiyatına muhatap tutulmayacak. Artırıma temel alınan fiyat, Yıl içinde verilen katma değer vergisi beyannamelerinde gösterilen “hesaplanan katma değer vergisi”nin yıllık toplamı olacak. Hesaplanan KDV, indirimlerden evvelki vergi fiyatı olacak.

KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Teklifle mükelleflerin matrah ve vergi artırımına ait olarak dikkate alacakları diğer konular da düzenleniyor. Matrah yahut vergi artırımında bulunan ve bu bahisteki koşulları yerine getiren mükelleflerin defter ve dokümanları incelenmeyecek ve artırıma mevzu olan vergilerle ilgili olarak tarhiyat yapılmayacak.

Bu düzenlemeye nazaran matrah yahut vergi artırımında bulunulması, yayımı tarihinden Evvel başlanılmış olan vergi incelemeleri ve takdir süreçlerine Mani teşkil etmeyecek. Lakin unsurda yer Meydan inceleme yapma hakkına yönelik kararlar Zımnî kalmak kaydıyla vergi incelemeleri ve takdir süreçleri düzenlemenin yayımını izleyen 7 Amel günü içinde sonuçlandırılamaması halinde bu süreçlere devam edilmeyecek. Bu müddet içinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmayacak.

Vergi Metot Kanunu’ndaki “defter, kayıt ve evrakları yok edenler yahut defter sahifelerini yok ederek yerine Öbür yapraklar koyanlar yahut hiç yaprak koymayanlar yahut evrakların asıl yahut suretlerini büsbütün yahut kısmen Düzmece olarak düzenleyenlerin”, birebir kanunda yer Meydan birtakım fiilleri işleyenler, terör hatasından karar giyenlerin ve haklarında terör örgütlerine yahut ulusal Emniyet Kurulunca devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti yahut iltisakı veyahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle isimli makamlar, genel kolluk kuvvetleri yahut Mali Cürümleri Araştırma Şurası Başkanlığınca yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı hatası yahut aklama cürmü kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler bu düzenlemenin matrah yahut vergi artırımına ait kararlarından yararlanamayacak. Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergilerin aylık devirler halinde azami 12 eşit taksitte ödenmesi gerekecek.

Matrah ve vergi artırımı münasebetiyle verilen beyannamelere ilişkin damga vergisi, matrah ve vergi artırımı sonucu tahakkuk eden vergilere ait birinci taksit ödeme mühleti içinde ödenecek.

Matrah ve vergi artırımlarıyla ilgili beyannamelerden 1000 lira damga vergisi alınacak, bu vergi indirim hesaplanmasında dikkate alınmayacak.

KAYITLARA YANSITILMAMIŞ EMTİA, MAKİNE, TEHÇİZAT…

Kayıt dışı faaliyetlerin kayıt altına alınabilmesi için işletmelerde var olmasına Karşın kayıtlara yansıtılmamış emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara intikal ettirilebilmesini sağlamak için düzenlemeye gidiliyor.

Buna nazaran, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde var olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kendilerince yahut bağlı oldukları Uğraş kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedeliyle, düzenlemede öngörülen müddet içinde vergi dairelerine bir envanter listesi ile bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilecek.

Bilanço aslına nazaran defter tutan mükellefler etkinlerine kaydettikleri emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için iki başka karşılık hesabı açacak. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması yahut işletmenin tasfiyesi halinde sermayenin bir ögesi olarak sayılacağı için vergilendirilmeyecek.

Gelir yahut kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarının daha sağlıklı hale getirilebilmesi için kayıtlarında yer aldığı halde gerçekte var olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilmelerine İmkan sağlanıyor.

Bilanço temeline nazaran defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2022 prestijiyle bilançolarında görülmekle Bir arada işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları, ortaklarından alacaklı bulunduğu meblağlar ile ortaklara borçlu bulunduğu meblağlar ortasındaki net alacak meblağlarını, düzenlemede öngörülen mühlet ve biçimde vergi dairelerine beyan ederek kayıtlarını düzeltebilecek. Bu kapsamda beyan edilen fiyatlar üzerinden yüzde 3 oranında verginin hesaplanarak beyanname Eda müddeti içinde ödenmesi gerekecek.

SGK ALACAKLARI YAPILANDIRILACAK

Teklifle katılaşmış SGK alacaklarına yapılandırma imkanı da getiriliyor.

Buna nazaran, sigortalılık statülerinden kaynaklanan, sigorta primi, emeklilik keseneği ve Kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, toplumsal Emniyet dayanak primi, müracaat tarihi prestijiyle ilgili mevzuatına nazaran ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından ilgili kanunları mucibince takip edilen damga vergisi, Özel süreç vergisi ve eğitime katkı hissesi asılları ile bu alacaklara ödeme müddetlerinin bittiği tarihlerden düzenlemenin yayımı tarihine kadar geçen müddet için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın belirtilen mühlet ve halde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme artırımı üzere feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

31 Aralık 2022 tarihine kadar bitirilmiş Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ait olup, bu düzenlemeden yararlanmak için başvurulduğu halde, belirtilen müracaat mühletinin sonuna kadar patrona bildiri edilmiş olan ön kıymetlendirme, araştırma yahut tespit sonucunda bulunan Noksan personellik tutan üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara ait gecikme cezası ve gecikme artırımı hesaplanan müddetin başlangıç tarihinden düzenlemenin yayımı tarihine kadar geçen müddet için Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan temel alınarak hesaplanacak fiyatın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme artırımı üzere feri alacaklar Tahsil edilmeyecek.

Teklifle, 31 Aralık 2022’den Evvel işlenen fiillere ait olup yapılandırma nihayet müracaat tarihine kadar bildirim edilen idari Nakit cezaları da yapılandırılacak.

31 Aralık 2022 ve evvelki periyotlara ait olup yapılandırmaya nihayet müracaat tarihine kadar müracaatta bulunmak kaydıyla birinci taksit ödeme müddeti sonuna kadar tahakkuk edecek SGK alacakları yapılandırma kapsamında olacak.

Yorum Yok

Yorum Yap