Borç yapılandırma paketi nedir, neleri kapsıyor? İşte ayrıntılar…

Endüstriyel Dekorasyon Oca 23, 2023 Yorum Yok

Kabine, iki haftalık ortadan sonra toplanıyor. Bugün AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının bir numaralı gündem hususu borç yapılandırılması olacak.

Borçların yine yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, kasa – ortaklar cari hesap düzeltmeleri, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, stok düzeltme beyanı, Bayındırlık barışı üzere bir Fazla yeni düzenleme geçtiğimiz hafta sonuna yanlışsız kamuoyunun gündemine girdi. 

Bu düzenlemeleri seçim yatırımı mı yoksa gerçek dalın istediği ve muhtaçlık duyduğu, yapılması Mecbur düzenlemeler mi? Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, Ekonomim için yazdığı “Matrah artırımı ve yeni borç yapılandırması torbaya giriyor!” yazısında “Seçim yatırımı olarak görenler olduğu üzere, gerçek dalın istediği ve muhtaçlık duyduğu, yapılması Mecbur düzenlemeler olarak değerlendirenler de var. Her iki görüşün de kendi dinamikleri içerisinde haklı olduğu taraflar var” dedi.

Peki, borç yapılandırma paketi nedir, hangi borçları kapsıyor? Tolu’nun yazısının ilgili kısmı şöyle;

‘MATRAH/VERGI ARTIRIMI VE BORÇ YAPILANDIRMASI ILE ILGILI Yasa TEKLİFİ HAZIR’

“Geçtiğimiz hafta içerisinde yazılı ve görsel basın ile kamuoyuna yansıyan bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla, bu hususlarda Gerekli çalışmaların yapıldığı, bu hafta içerisinde Laf konusu düzenlemeleri kapsayan Torba Yasa Teklifi’nin TBMM’ye sunulması ve kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Söz konusu düzenlemeler, yüksek enflasyon nedeniyle bozulan bilançolar ve daha evvelki yapılandırma ve matrah artırımları nedeniyle ödemelerini yapamayıp yapılandırmaları bozulanlar açısından nihayet derece değerli.

DÜZENLEME NELERİ KAPSAYACAK, DETAYLAR BELİRLİ Mİ?

Maalesef yapılacak yeni düzenlemelerin ayrıntıları şimdi belirli değil, lakin kamuoyuna yansıdığı kadarıyla anne çizgileri belli!

TORBA MADDEDE HANGİ DÜZENLEMELER VAR?

Yeni Torba Yasa Teklifi’nin kapsamının epey geniş tutulması, başta gerçek bölüm olmak üzere toplumun bütün kesitlerinden gelen taleplerin tamamına yakın kısmının karşılanması bekleniyor.

Teklifin kapsamında;

– Katılaşmış alacakların yine yapılandırılması

– İhtilaflı alacakların tasfiyesi

– Matrah ve vergi artırımı

– İşletme kayıtlarının düzeltilmesi,

– Varlık barışı mühletinin uzatılması,

– bayındır barışı,

– öbür düzenlemelerin,olacağı öngörülüyor!

Bu yeni düzenlemelerin de, nihayet 3 yapılandırma maddesine benzeri formda hazırlandığı Anlatım ediliyor.

– 31 Aralık 2022 öncesi katılaşmış alacaklar yapılandırılıyor!

Vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden evvelki katılaşmış borçların yapılandırmadan yararlanacağı Anlatım ediliyor. Yani, BORÇ YAPILANDIRMASINDA MİLAT, 31 ARALIK 2022!

– Borç yapılandırmasında anaparada indirim yok!

BORÇ YAPILANDIRMASINDA ANAPARA KORUNUYOR, ANAPARA’DA BİR İNDİRİM YAPILMIYOR!

– Yapılandırmada temel alınacak nema oranı şimdi aşikâr değil!

Kesinleşmiş borçlara Özgün vadelerinde o¨denmesi gerektigˆi tarihten yapılandırma düzenlemesinin yayımı tarihine kadar gecikme artırımı ya da faizi oranları yerine, uygulanacak nema oranı şimdi belirli değil. Lakin, bugüne kadar çıkarılan benzeri düzenlemelerde ya gecikme artırımının yıllık Yekün oranı yahut Yİ-ÜFE aylık değişim oranından düşük olanı temel alındı.

Gecikme artırımı oranı yıllık yüzde 30, Yİ-ÜFE değişim oranı ise 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle bir evvelki yılın birebir ayına nazaran yüzde 97,72 ve on iki aylık ortalamalara nazaran yüzde 128,47. Bu oranların her ikisi de yüksek ve rantabl değil.

YAPILANDIRMADA FAİZ ORANI NE OLMALI?

Yapılandırmadan beklenen gayenin gerçekleşmesi, iştirakin yüksek olması ve vatandaşlara kolaylık sağlanması açısından bu Oran daha düşük tutulmalı. Oran olarak; T.C. Merkez Bankası avans süreçlerine uygulanacak nema oranı yüzde 10,75 yahut bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Yüklü Ortalama nema Oranı olan yüzde 13,47 temel alınabilir.

HANGİ BORÇLAR SİLİNECEK?

Kesinleşmiş vergi borçlarını bu düzenleme kapsamında yapılandıranların, yalnızca vergi asılları ile kanuna nazaran hesaplanacak faizi ödemeleri, kalan vergi ziyaı cezası, gecikme faizi, gecikme artırımı ve öbür fer’ilerinin silinmesi bekleniyor.

Ayrıca, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları (I. ve II. derece usulsüzlük cezaları ile Özel usulsüzlük cezaları) ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezaları varsa, bunların yüzde 50’sinin hesaplanacak faiziyle ödenmesi halinde, kalan yüzde 50’si ve hesaplanan gecikme artırımlarının da silinmesi öngörülüyor.

Ödenmemiş alacak yalnızca gecikme artırımı ise, gecikme artırımı yerine kanuna nazaran hesaplanacak fiyatın ödenmesi kuralıyla, evvelki düzenlemelerde olduğu üzere gecikme artırımının da silinmesi bekleniyor.

BAŞVURU TARİHİ 30 HAZİRAN

Borç yapılandırmasından yararlanmak isteyen borçluların müracaat müddeti daha tam olarak net değil. Evvelki yapılandırmalarda 3 ay müddet veriliyordu. Lakin, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması artık netleştiğinden, müracaat müddeti seçim sonrasına bırakılmalı, yani 30 Haziran 2023 olmalı.

HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA?

Yapılandırma kapsamına aşağıdaki borçların girmesi bekleniyor:

– Hazine ve Maliye Bakanlığı’na olan borçlar: Vergiler (Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, TV, damga vergisi, harçlar gibi) ve vergi cezaları ile bunlara bagˆlı gecikme faizleri, gecikme artırımları üzere fer’i borçlar, Genel Hıfzıssıhha Kanunu, Tu¨tu¨n U¨ru¨nlerinin Ziyanlarının O¨nlenmesi ve Kontrolu¨ Hakkında kanun ve du¨zenleyici ve denetleyici kurumlarca, verilen idari Nakit cezaları haric¸ olmak u¨zere 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih da^hil) o¨nce verilen idari Nakit cezaları, ecrimisiller, KKDF alacakları, DFI·F alacakları, Genc¸lik ve Spor Bakanlıgˆı Kredi ve Yurtlar genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ tarafından verilen o¨gˆrenim ve katkı kredisi alacakları, dogˆrudan gelir destegˆi o¨demelerinden Geri alınması gereken alacaklar, halk Finansmanı ve Borc¸ Yo¨netiminin Du¨zenlenmesi Hakkında kanun kapsamındaki alacaklar, Ceza Konutlarıyla Mahkeme Binaları I·ns¸ası Kars¸ılıgˆı Olarak Alınacak Harc¸lar ve Mahku¨mlara O¨dettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna go¨re dogˆan yiyecek bedelleri, Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı bedelleri,

– Belediyelere olan borçlar (Emlak vergisi, ilan ve reklam vergisi, haberleşme vergisi, c¸evre paklık vergisi ve bunlara bagˆlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme artırımları, belediyelerin u¨cret ve Pay alacakları ile bunlara bagˆlı fer’i alacaklar , su, atık su ve sert atık u¨creti alacakları ile bunlara bagˆlı fer’i alacakları (so¨zles¸melerde du¨zenlenen her tu¨rlu¨ ceza ve artırımlar da^hil), büyükşehir belediyelerinin sert atık u¨creti alacakları ile bunlara bagˆlı fer’i alacakları (so¨zles¸melerde du¨zenlenen her tu¨rlu¨ ceza ve artırımlar da^hil), su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bagˆlı faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere fer’i alacakları (so¨zles¸melerde du¨zenlenen her tu¨rlu¨ ceza ve artırımlar da^hil)

– YI·KOB’larca takı·p edilen alacaklar (6183 sayılı kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i alacakları)

– SGK’ya olan borçlar (Sigorta primi, genel sıhhat sigortası primi, işsizlik sigortası primi, toplumsal Emniyet takviye primi, ödeme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, Özel süreç vergisi ve eğitime katkı hissesi, idari Nakit cezaları, Amel kazası, Uğraş hastalığı ve Görev malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha Evvel dondurulan hizmet müddetlerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, 6183/48. unsuru kapsamında taksitlendirilen alacaklar)

– Ticaret Bakanlığı’na olan borçlar (Gümrük vergisi ile buna bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme artırımı, idari Nakit cezaları)

– TOBB’a olan borçlar (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kararlarına nazaran, üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda hisseleri ve borsa tescil fiyatı ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan Ödenti borçları, bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zamları)

– öteki Birliklere Olan Borçlar (TÜRMOB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Doktorları Birliği, Türk Veteriner Tabipleri Birliğine olan Ödenti borçları ile bunlara ait faiz, gecikme faizi, gecikme artırımları.

Meclis görüşmeleri sırasında kapsamın daha da genişlemesi bekleniyor.

2022 YILI MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI DIŞINDA MI KALIYOR?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere nazaran, 2022 yılı gelir ve kurumlar vergisi beyanlarının şimdi verilmemiş olması nedeniyle, Teklifte 2022 yılı matrah ve vergi artırımı dışında bırakılmış bulunuyor. İş dünyası ise, en Çok zorluğun ve bilançolardaki bozulmaların 2022 yılında yaşandığını belirterek, 2022 yılının matrah ve vergi artırımı düzenlemesi kapsamına alınmasını istiyor. Bu yapılabilir mi? İstenirse yapılabilir. Nasıl mı? Zati kurumlar vergisi tahsilatının Fazla Aka bir kısmı bankalar, sigorta şirketleri ve halka Aleni şirketlerden yapılıyor ve bunlar da Laf konusu düzenlemelerden yararlanmıyorlar. 2022 yılı KDV beyanları ve birinci 9 aylık süreksiz vergi beyanları ile vergi mükelleflerin 2022 yılı ciroları Maliye’nin elinde. Cirolardan hareketle yapılacak bir hesaplama ile 2022 yılı da matrah ve vergi artırımı kapsamına alınabilir.

MATRAH ARTIRIMI YAPANLARIN DEVAM EDEN İNCELEMELERİ SONA ERECEK Mİ?

Mükellefler, incelemesi devam eden yıllar için de matrah ve vergi artırımında bulunabiliyorlar. Evvelki düzenlemelerde, matrah ve vergi artırımında bulunulması, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten Evvel başlanılmış olan vergi incelemelerine Mani oluşturmuyordu. Yalnızca matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında, artırımda bulunulan yıllar ve vergi tipleri ile ilgili olarak düzenlemenin yürürlük tarihinden Evvel başlanılmış olan vergi incelemelerinin tamamlanması için 2 ay mühlet veriliyordu. Bu mühlet içerisinde sonuçlandırılamayan vergi incelemelerine devam edilemiyor, bulunduğu safhada bırakılıyordu. Birebir görüşün yeni düzenlemede de korunması düşünülüyor. Bize nazaran nihayet derece yanlış bir düzenleme, yasanın çıktığı tarih itibariyle bütün incelemelerin durması, matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflerin incelemesine devam edilmemesi lazım. Bu hususta evvelki düzenlemelerde çokça mağduriyetler yaşandı, bu Kez yaşanmamalı, devam eden incelemeler büsbütün durdurulmalı, müracaat müddeti sonuna kadar bekletilmeli.”

Yorum Yok

Yorum Yap