Kamu ihalelerine yönelik şikayet başvuruları e-imza ile yapılacak

Endüstriyel Dekorasyon Nis 01, 2023 Yorum Yok

Kamu İhale Kurumunun ihalelere yönelik müracaatları içeren yönetmelik ve bildiri değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kamu İhale Kanunun 55’inci unsuru uyarınca şikayet başvurusu, yöntemine Müsait olarak kontrat imzalanmadan Evvel Namzet yahut istekliler ile istekli olabileceklerin şikayete yol açan durumların farkına vardığı yahut farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren, Kanun’un 21’inci hususunun (b) ve (c) bentlerine nazaran yapılan ihalelere yönelik müracaatlarda 5 gün, öteki hallerde 10 gün içinde ihaleyi düzenleyen yönetime yapılıyor.

İhalelere Yönelik Müracaatlar Hakkında Bildiri’de yapılan değişiklikle Laf konusu müddetler, ilana yönelik müracaatlarda halk İhale Bülteni’nde yayımlanan birinci ilan tarihini, düzeltme ilanı yapılan hallerde düzeltme ilanının halk İhale Bülteni’nde yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren başlayacak.

İHALELERE YÖNELIK ŞİKAYET e-İMZA KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İhalelere yönelik şikayet ve itirazen şikayet müracaatları, bildirinin elektronik ortamda yapılacak şikayet ve itirazen şikayet müracaatlarına ait kararları temel alınarak, EKAP üzerinden e-imza kullanılarak yapılacak.

E-şikayet ve e-itirazen şikayet müracaatlarına ait Gerekli teknik altyapının tamamlandığının tespitine yönelik halk İhale Kurulunca alınan kararın Kurumun resmi internet sayfasında yayımlanmasından Evvel ilanı yahut duyurusu yapılan ihaleler bakımından, Kanun’un 21’inci hususunun birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentleri yeterince pazarlık tarzı ile gerçekleştirilen ihalelere yönelik müracaatlar ile avukat aracılığıyla yapılan müracaatların elden yahut posta yoluyla yapılmasına devam edilecek.

15 Nisan 2023 tarihinden Evvel ilanı yahut duyurusu yapılmış olan ihalelere yönelik müracaatlar, ilanın yahut duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan bildiri kararlarına nazaran sonuçlandırılacak.

Öte yandan, bildirim ile uyumlu düzenlemeleri içeren “İhalelere Yönelik Müracaatlar Hakkında Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” de Resmi Gazete’de yayımlandı.

İHALE İLANININ GAZETE YAHUT İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANMASI

“Kamu İhale genel Bildirisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, halk İhale Kanunu’nun 13’üncü unsurunun birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine nazaran ilan edilecek ihaleler için ihale ile işin yapılacağı yerin farklı olduğu durumlarda ilanlardan birinin ihalenin yapılacağı yerde çıkan bir gazete yahut internet haber sitesinde, başkasının ise işin yapılacağı yerde çıkan bir gazete yahut internet haber sitesinde yayımlanması ve bir gazete ve internet haber sitesinde ilan yapılmış olması kaydıyla Yekün iki defa ilan yapılması kâfi olacak.

İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması yahut internet haber sitesi idaresi bulunmaması halinde ilan, birebir mühletler içinde Basın duyuru Kurumu duyuru Portalı’nda yayımlanacak.

İhalenin ve işin yapılacağı yerde yapılacak ilanlar, Basın duyuru Kurumu aracılığıyla belirlenen gazetelerde ve internet haber sitelerinde yapılacak. Bu bağlamda, yaklaşık maliyeti eşik bedelin altında olan ihalelere ait ilanların yayımlanmasında yönetimlerce, ilgisine nazaran, ihale yahut işin yapılacağı yerin bulunduğu belediye sonları içinde, Basın duyuru Kurumunun yeni listesinde ismi belirtilen gazete ve internet haber sitesi bulunup bulunmadığı araştırılacak.

Bu nitelikte birdenbire Çok gazete yahut internet haber sitesi varsa ilan, Basın duyuru Kurumu şubesi yahut valilik aracılığıyla, bu makamlarca belirlenecek gazetede ve internet haber sitesinde, ihalenin yahut işin yapılacağı yerin bulunduğu belediye hudutları içinde bu nitelikte yalnızca bir gazete ve internet haber sitesi bulunması halinde, Tekrar şube yahut valilik aracılığıyla, Laf konusu gazetede ve internet haber sitesinde yayımlatılacak.

Yorum Yok

Yorum Yap