Vergi affı Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Vergi affı Meclis’ten geçti mi? Borçların yapılandırılmasında son durum

Endüstriyel Dekorasyon Mar 13, 2023 Yorum Yok

TBMM genel Konseyinde, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yine Yapılandırılması ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi‘nin ikinci kısmı üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

VERGİ AFFI MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ?

TBMM genel Şurasında, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi kabul edildi.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILCAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, Vilayet Özel yönetimleri, belediyeler, YİKOB ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı sunuluyor. Düzenleme kapsamındaki alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi temel alınacak . Mükelleflerce Türlü sebeplerle eksik beyan edilmiş yahut beyan dışı bırakılmış geçmiş Yıl gelirlerinin aşikâr Oran ve meblağlar dahilinde beyan edilmesi sağlanacak. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde var olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kendilerince yahut bağlı oldukları Uğraş kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedeliyle defterlerine kaydedebilecek. 31 Aralık 2022’den Evvel işlenen fiillere ait olup yapılandırma nihayet müracaat tarihine kadar bildirim edilen idari Nakit cezaları da yapılandırılaca. 2022 yılı için matrah ve vergi artırımı imkanı sağlanacak.

VERGİ AFFINDAN KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Düzenlemede mükelleflerin matrah ve vergi artırımına ait olarak dikkate alacakları öbür konular da düzenleniyor. Matrah yahut vergi artırımında bulunan ve bu husustaki koşulları yerine getiren mükelleflerin defter ve evrakları incelenmeyecek ve artırıma mevzu olan vergilerle ilgili olarak tarhiyat yapılmayacak.

Bu düzenlemeye nazaran matrah yahut vergi artırımında bulunulması, yayımı tarihinden Evvel başlanılmış olan vergi incelemeleri ve takdir süreçlerine Mani teşkil etmeyecek. Lakin unsurda yer Meydan inceleme yapma hakkına yönelik kararlar Zımnî kalmak kaydıyla vergi incelemeleri ve takdir süreçleri düzenlemenin yayımını izleyen 7 Amel günü içinde sonuçlandırılamaması halinde bu süreçlere devam edilmeyecek. Bu müddet içinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmayacak.

Vergi Metot Kanunu’ndaki “defter, kayıt ve evrakları yok edenler yahut defter sahifelerini yok ederek yerine Öbür yapraklar koyanlar yahut hiç yaprak koymayanlar yahut dokümanların asıl yahut suretlerini büsbütün yahut kısmen Düzmece olarak düzenleyenlerin”, birebir kanunda yer Meydan birtakım fiilleri işleyenler, terör hatasından karar giyenlerin ve haklarında terör örgütlerine yahut ulusal Emniyet Kurulunca devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti yahut iltisakı veyahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle isimli makamlar, genel kolluk kuvvetleri yahut Mali Cürümleri Araştırma Şurası Başkanlığınca yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı hatası yahut aklama kabahati kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler bu düzenlemenin matrah yahut vergi artırımına ait kararlarından yararlanamayacak. Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergilerin aylık devirler halinde azami 12 eşit taksitte ödenmesi gerekecek.

Matrah ve vergi artırımı hasebiyle verilen beyannamelere ilişkin damga vergisi, matrah ve vergi artırımı sonucu tahakkuk eden vergilere ait birinci taksit ödeme müddeti içinde ödenecek.

KYK BORÇLARI YAPILANDIRILACAK MI?

Yüksek tahsil Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişikliğe nazaran, yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle Geri ödemesi başlamış yahut takip için vergi dairesine bildirilmiş tahsil ve katkı kredilerinden vadesi geldiği halde ödenmemiş olanların asıllarına vade tarihleriyle 9 Kasım 2022 tarihleri ortasında gecikme artırımı, Yİ-ÜFE fiyatı, katsayı fiyatı üzere alacaklar hesaplanmayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten Evvel Tahsil edilen fiyatlar iade edilmeyecek.

SGK BORÇALRI YAPILANDIRILACAK MI?

Buna nazaran, sigortalılık statülerinden kaynaklanan, sigorta primi, emeklilik keseneği ve Kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, toplumsal Emniyet dayanak primi, müracaat tarihi prestijiyle ilgili mevzuatına nazaran ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından ilgili kanunları yeterince takip edilen damga vergisi, Özel süreç vergisi ve eğitime katkı hissesi asılları ile bu alacaklara ödeme müddetlerinin bittiği tarihlerden düzenlemenin yayımı tarihine kadar geçen mühlet için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları temel alınarak hesaplanacak meblağın belirtilen mühlet ve biçimde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme artırımı üzere feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

31 Aralık 2022 tarihine kadar bitirilmiş Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ait olup, bu düzenlemeden yararlanmak için başvurulduğu halde, belirtilen müracaat mühletinin sonuna kadar patrona bildirim edilmiş olan ön kıymetlendirme, araştırma yahut tespit sonucunda bulunan Noksan personellik tutan üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara ait gecikme cezası ve gecikme artırımı hesaplanan müddetin başlangıç tarihinden düzenlemenin yayımı tarihine kadar geçen müddet için Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan temel alınarak hesaplanacak fiyatın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme artırımı üzere feri alacaklar Tahsil edilmeyecek.

Kanunla, 31 Aralık 2022’den Evvel işlenen fiillere ait olup yapılandırma nihayet müracaat tarihine kadar bildiri edilen idari Nakit cezaları da yapılandırılacak.

31 Aralık 2022 ve evvelki devirlere ait olup yapılandırmaya nihayet müracaat tarihine kadar müracaatta bulunmak kaydıyla birinci taksit ödeme mühleti sonuna kadar tahakkuk edecek SGK alacakları yapılandırma kapsamında olacak.

Yorum Yok

Yorum Yap